Workoutová hřiště v Plzni

Kategorie: Cvičení, Projekty

Workoutová hřiště s jednoduchým popisem a navigací, najdete zde veškerá hřiště v okolí Plzně (alespoň je to má snaha).

Úvodem

Nejen Plzeň zaži­la work­out­ový roz­květ a zí­skala nové pro­story pro cvi­čení a work­out, změ­na za­sáhla i os­tatní mě­sta a donu­tila komu­nity jed­nat.

Vzal jsem si tímto za své zpra­covat sez­nam work­out­ových hřišť v Plzni. Hři­ště mají základ­ní vyba­vení a jsou dostupná. Obsahují hrazdy, bradla, svislé i horizontální žebřiny(až na výjimku) a prostor pro zavěšení kruhů.

Rovněž se snažím o začlenění hřišť do Google maps pro ještě snadnější dostupnost.

Bory – Čer­máko­va

Napro­ti přes uli­ci je Area Bory sou­čas­ně se zas­táv­kami MHD, hřiš­tě je ve stí­nu pouze ve­čer.

Vyba­vení je na sluš­né úrov­ni, chy­bí zde jen koš na odpadky.

Bory – Man­dlova

Mezi pane­láky usa­zené hřiš­tě je u zas­távky MHD s ranním a večer­ním stí­nem.

Vyba­vení hřiš­tě je skrom­né a ori­ento­vané do čtver­ce, je dosta­čující.

Doubravka – Lobzy

Hřiště se nachází v klidném parku v Lobzích na Doubravce. Na tomto místě jsem zatím nebyl a musím doplnit informace i fotografii.

Dou­brav­ka – Špi­tál­ský les

Hřiš­tě leží v klid­ném parku Špitál­ského lesa na Dou­bravce, hřiš­tě je bez stínu.

Vyba­vení je ob­sáhlé a ori­ento­vané do čtver­ce, ne­chy­bí snad nic.

Košutka – Park „Zemník“

Nedaleko konečné stanice autobusů v Krašovské ulici je Park „Zemník“ s vjezdem z Toužimské ulice a v něm workoutové hřiště.

Hřiště je na okraji města s výborným vybavením.

Košutka – Parkour hřiště

Parkourové hřiště se nachází poblíž konečné stanice autobusů linky č. 30. Hřiště je dostupné z ulice Krašovská.

Vybavení je ryze pro parkour a skýtá možnost vyzkoušet si trénink parkouristů. Byl jsem příjemně překvapen.

Křimice – Veřejné hřiště „Korela“

Nedaleko točny autobusů v ulici Žitná stojí ukryté hřiště mezi bytovkami s ranním a večerním stínem. Hřiště podléhá návštěvnímu řádu a otevírací doba je:

  • Od 1. května do 30. září – od 8:00 do 21:00
  • Od 1. října do 30. dubna – od 8:00 do 18:00

Průměrná vybavenost z něho činí dobré místo na workout.

Skvr­ňany – Ko­neč­ná

Koneč­ná sta­nice tram­vaje č. 2 na Skvr­ňanech nabí­zí přes ulici workout­ové hři­ště s částeč­ným stí­nem.

Vyba­vení je velké a ori­ento­vané do dél­ky (na konci se poně­kud viklá), nechy­bí zde nic.

Skvr­ňany – Li­dl

Za super­marketem Lidl a také za Atle­tickým stadi­onem města Plzně, na hři­šti panuje celo­denní výheň.

Vyba­vení je pev­né a dosta­čují­cí

Slova­ny – Homol­ka

Za koneč­nou stanicí tram­vaje č.1 na Slova­nech leží ukry­té hřiště v par­ku Homol­ka, na hři­šti vlá­dne díky stro­mům polo­stín.

Vyba­vení je dos­taču­jící s perfek­tní mož­ností zavěsit gymnas­tické kruhy.

Vini­ce – Nad ZOO

Od plotu ZOO Pl­zeň nece­lých 200m vzdá­lené hři­ště, které leží u samot­ného konce ulice Nad ZOO na Vini­cích, hři­ště je bez stínu.

Vybave­ní a dobré prove­dení jej řadí mezi nejlepší.

Zruč – Senec – Ke Březí

V příměstské části Zruč-Senec nedaleko Cukrárny – U Samků vězí workoutové hřiště, kam si můžete přijít zacvičit a zároveň se hezky opálíte.

Vybavení je skvělé a tak mohu jen doporučit.

Další odkazy