Unixová příkazová řádka – tahák

Kategorie: Obecně

Tahák užitečný pro příkazovou řádku Linux, Unix a FreeBSD, obsahuje moje poznámky a vychytávky. Hodí se pro práci s unixovými operačními systémy.

Moduly jádra

 • find /lib/modules | sort zobrazí dostupné moduly
 • lsmod použité moduly
 • modprobe modul přidá do jádra modul
 • modprobe -r modul odstraní z jádra modul
 • rmmod modul odstraní z jádra modul

Nástroje – vylepšováky

 • watch program spustí program v režimu celé obrazovky s periodickou aktualizací
 • program | grep text vyhledá a vypíše pouze řádky se shodou text
 • program | sort seřadí abecedně výstup programu

Síť

 • dmesg | grep net zobrazí načtený síťový hardware
 • ip address, ip a vypíše informace o spojení včetně IP adresy
 • ip link informace o síťovém spojení
 • ip link set wlan0 up/down zapne/vypne síťové připojení wlan0
 • lsof -i -P -n | grep LISTEN výpis naslouchajících portů/služeb
 • lspci | grep net zobrazí připojený síťový hardware
 • netstat -tnlup použité porty přehledně vypsané
 • ping www.google.com -c 1 provede ping www.google.com s jedním paketem
 • route -n Vypíše směrování sítě
 • systemctl | grep net identifikace služeb pro síť

Soubory

 • cat soubor vypíše obsah souboru
 • cd cesta/k/adresáři přejde do adresáře
 • cd .. přejde do nadřazeného adresáře
 • cp -r odkud kam kopíruje a přepisuje rekurzivně odkud kam
 • df -h zobrazí využití místa v systému souborů
 • du -sh * zobrazí velikost souborů/složek v adresáři
 • echo „text“ > test.txt zapíše text do souboru test.txt
 • file soubor informace o typu souboru
 • find /var/log -name „*.log“ -type f -mtime +30 -exec rm -f {} \; najde a smaže soubory starší 30 dní
 • head soubor vypíše prvních 10 řádků souboru
 • l anebo ls -l vypíše práva souborů v adresáři
 • less stránkování výstupu
 • ln -s zdroj odkaz symbolický odkaz složky Zdroj v adresáři odkazy
 • ls adresář výpis adresáře
 • ls -lF výpis adresáře a práv
 • ls -l –sort=size vypíše a seřadí soubory dle velikosti
 • ls -lSr |more vypíše a seřadí soubory dle velikosti s postupným výpisem (more)
 • mkdir novásložka vytvoří adresář novásložka
 • mkfifo roura vytvoří rouru roura
 • more soubor vypíše obsah souboru, stránkuje výstup
 • mv starý nový přejmenuje starý na nový soubor/adresář
 • mv odkud kam přesun odkud kam
 • pr připravý text pro tisk, ostránkuje
 • rm soubor/adresář odstraní soubor/prázdný adresář
 • rm -r adresář/soubor odstraní adresář i s obsahem
 • sort seřadí výstup abecedně
 • tail -n 20 soubor vypíše posledních 20 řádků souboru
 • tree vypíše strom adresářů a souborů
 • utmpdump soubor výpis UTMP a WTMP souborů

Systém

 • fdisk -l Výpis připojených úložišť
 • free volná operační paměť RAM a stránkovací paměť SWAP
 • loadkeys cz-qwertz nahraje české rozložení kláves
 • lspci vypíše hardware
 • poweroff vypne zařízení
 • printenv | sort | less zobrazí proměnné systému
 • reboot zrestartuje systém
 • shutdown 22:35 vypne počítač v 22:35
 • sleep uspí zařízení
 • startx start X serveru
 • sudo vykonání instrukce jako superuživatel
 • uname -a vypíše informace o systému(jádro, verze atd.)
 • xrdb soubor načte Xresources

Tisk

 • lpstat -a vypíše seznam tiskáren
 • lpoptions vypíše volby tisku
 • lpoptions -d samsungm2020series nastaví výchozí tiskárnu samsungm2020series
 • cancel JOB-ID zruší tisk úlohy č.
 • lprm JOB-ID zruší tisk úlohy č.

Uživatelé a skupiny

 • gpasswd -a uživatel skupina Přidá uživatele do skupiny
 • groups franta skupiny do kterých patří franta
 • id franta vypíše skupiny do kterých patří uživatel franta
 • passwd franta změna hesla uživatele franta
 • su přihlášení jako superuživatel
 • su franta přihlášení jako uživatel franta
 • useradd -m franta vytvoří uživatele franta
 • useradd -g sudo franta přidá uživatele franta do skupiny sudo
 • userdel franta smaže uživatele franta
 • who ukáže přihlášené uživatele
 • whoami přihlášený uživatel

Procesy a úlohy

 • kill číslo_úlohy ukončí úlohu č.
 • kill -l seznam typů ukončení úlohy
 • killall jmeno-procesu ukončí proces
 • lsof seznam použitých souborů procesy
 • lsof /home/uzivatel Seznam programů využívajících umístění /home/uzivatel
 • ps -e zobrazí běžící úlohy a jejich čísla
 • ps -U uzivatel Vypíše úlohy spuštěné uzivatelem
 • top správce úloh

O taháku

Kompatibilita je zaručena s:

 • Apline Linux
 • Arch Linux
 • CentOS
 • Debian
 • FreeBSD
 • Gentoo
 • OpenSUSE
 • Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu

Některé příkazy mohou být pro různé systémy neznáme, ale je zde i alternativa.

Tahák jsem vytvořil proto, že když už mám tu příkazovou řádku v Linuxu, bylo by vhodné mít po ruce ty správné příkazy – protože člověk neustále zapomíná – o které se rád podělím.