Raspberry PI

Kategorie: Hardware, Raspberry PI

„Raspberry PI je jednodeskový počítač se zajímavými funkcemi a možnostmi. Je velmi úsporný a dostupný, ale má své mouchy.“

Raspberry PI 2

Rasp­berry je počí­tač o veli­kos­ti pla­tební kar­ty s ar­chi­tek­turou proce­soru ARM a roz­hra­ním GPIO. Za­ří­ze­ní je napá­jeno na­pě­tím 5V a mini­mál­ním prou­dem 1A. Vyrá­bí se ví­ce mode­lů a řad s roz­díl­ným vyba­ve­ním, aby si kaž­dý na­šel „to pra­vé“.

Rasp­berry by­lo vy­ro­beno pro výu­kové úče­ly a poz­ději na­chází i šir­ší vyu­žití. Softwaro­vá vý­ba­va je to­tož­ná s plat­for­mou stol­ních po­čí­tačů. Ja­ko ope­rač­ní sys­tém jsou dos­tup­né jak dis­tri­buce Li­nux, tak sys­tém Win­dows a uži­vate­li nic nechybí.

Konek­tivi­ta se li­ší podle mo­de­lů, zá­klad je GPIO roz­hra­ní a na­pá­je­cí ko­nek­tor. Mo­de­ly 1 a ví­ce ma­jí USB por­ty, HD­Mi výs­tup pro výstup do mo­ni­to­ru, ka­me­ro­vý vstup a LCD výs­tup, USB pro za­po­je­ní klá­ves­ni­ce, my­ši, externího dis­ku a dal­ších pe­ri­fe­rií.

Proč jsem si pořídil Raspberry?

Je tomu už hezkých pár let, kdy jsem si ze zvědavosti pořídil ten nejmenší počítač s operačním systémem Linux. Chtěl jsem experimentovat a pro mladého digitálního kutila nemůže být nic lepšího. Zařízení mělo slibnou paměť 1GB RAM a nabízelo nenáročné řešení stolního počítače s výhledem na programování vstupů, výstupů a modulů.

K Raspberry PI existuje hromada modulů s různými funkcemi jako jsou měření:

 • Teploty a vlhkosti
 • Vzdálenosti
 • Překážky
 • Hlučnosti
 • Osvětlení
 • Vodní hladiny

K programování GPIO poslouží jazyk Python.

Operační systémy

Na Raspberry provozuji jen Unixové systémy Linux. Rychlost je s odlehčenými programy dostačující pro běžné operace jako surfování, média, programování a i jednoduchá grafika.

Četl jsem také o tom, že je možné bootovat i Windows, ale nemám s tím žádné zkušenosti. Víte jako na to? Kontaktujte mne.

Pro instalaci operačního systému na USB úložiště se podívejte na odkaz níže.

Instalace pomocí Raspberry PI Imager

Raspberry PI Imager je nově vytvořený nástroj, kterým lze efektivně přenést operační systém na SD kartu pro Raspberry. Je ke stažení na domovských stránkách projektu Raspberry www.raspberrypi.org.

Raspberry Pi Imager
Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager dokáže stáhnout libovolný oficiálně dostupný OS pro Rasberry, stačí jen spustit program a vybrat si z nabídky OS. K dispozici jsou například systémy:

 • Raspberry Pi OS (předchozí Debian)
  • Lite – bez grafického prostředí
  • Full – s desktopovými aplikacemi
 • LibreELEC – obsahuje Kodi
 • Ubuntu
 • RetroPie
 • RISC OS Pi
 • TLXOS
Výběr OS

Vzdálené přihlášení pomocí SSH

K Raspberry PI se dá ve výchozím stavu připojit pomocí protokolu SSH, který je spuštěný. Jedná se zejména o operační systémy Linux Raspbian a Retropie. Po čerstvé instalaci SSH server neběží a je potřeba jej zapnout.

Pokud přistupujete z Windows, oceníte program PuTTY.

Doporučuje se provést zabezpečení a zakazovat přihlášení roota, přesměrovat port a nastavit firewall.

Co programuji?

Programuji v jazyce Python jednoduché aplikace a zlepšováky.

Problémy a nešvary

Zařízení funguje perfektně, ale má své mouchy. Záleží na účelu provozu.

 • Pomalá a limitující úložiště pro OS.
 • 1GB RAM někdy nestačí.
 • Zapínací tlačítko se musí dodatečně připájet, chybí.

Závěrem

S počítačem Raspberry PI 2, 3 jsem spokojený a splnil mé očekávání. Časem jsem začal být nespokojený s úložištěm ve formě microSD karty a absencí v některých případech vypnout jej tlačítkem. Při provozu jako server fungoval měsíc bez problémů a pak se dostavily výpadky – při připojení SSD disku v USB rámečku taktéž fungoval necelý měsíc bez poruchy až odešel USB rámeček. Pravděpodobně problém se součástkou na desce rámečku.

Zvažuji pořízení nového modelu Raspberry PI 4, ale také se mi líbí Banana PI.