Jídelníček na workout

Kategorie: Cvičení

Věnuji se zde jídelníčku i stravě a to nejen před cvičením, při a po cvičení, ale i pro běžný a kvalitní život.

Je důle­žitý jí­delní­ček?

Dejte přednost raději
vínu na talíři

Jedno­značně ano! Sprá­vná stra­va totiž ovliv­ňuje celý náš ži­vot: vzhled, nála­dy, poci­ty a ener­gii. Dodr­žo­vání jídel­níčku je blaho­dárné naše­mu tělu, podpo­ruje sprá­vnou fun­kci orga­nis­mu. A ačko­li se to ne­zdá i pra­vi­delné vy­praz­dňo­vání, kte­ré­ho dosá­hne­me prá­vě sprá­vným jídel­ní­čkem, je dů­le­žité.

Jídelníček je důležitý i ze společenského hlediska. Měl by mít formu shválenou společností, aby bylo konvencím učiněno za dost. Jídelníček o Vás svým způsobem vypovídá a ne nadarmo se říká: „ Jste to, co jíte.“

Sprá­vný jídel­níček

Pomeranče obsahují
vý­znam­né množství
vitaminu C

Sprá­vně-uni­ver­zální jídel­ní­ček pro libo­vol­ného jedno­tliv­ce ne­exis­tuje. Sprá­vný jídel­níček je pro­mě­nný vzhle­dem k aktu­ál­ním potře­bám a výda­jům ener­gie. Sna­žíme se pou­ze při­blí­žit obec­ným poža­dav­kům na vý­ži­vu.

Kla­sic­ky by měl obsa­ho­vat mi­ni­mum prů­mys­lově zpra­cova­ných potra­vin a suro­vin. Neměl by obsa­ho­vat sůl, cukr a umě­le přidá­vané i vyrá­běné lá­tky. Dbá­me u ná­sle­du­jí­cích potra­vin maxi­mál­ního zařa­zení do každo­denní stra­vy: voda, ovoce, zele­nina, luště­niny, oře­chy, obi­lo­viny a ry­by. Pes­trá stra­va za­jis­tí rovno­váhu lá­tek v tě­le.

Od rána do veče­ra musí­me sníst asi 5 por­cí jí­del, při kte­rých jsme v klid­né polo­ze a uvol­něni, k tomu vy­pít asi 2 – 3 li­try vo­dy. Por­ce obná­ší: včas­nou sní­da­ni, do­po­led­ní sva­či­nu, oběd, od­po­led­ní sva­či­nu a ve­če­ři. Prv­ní a pos­led­ní jí­dla by ne­mě­la být od se­be dé­le jak 12 ho­din, při­čemž veče­ře by mě­la nas­tat nej­poz­ději něko­lik ho­din před spa­ním, s tím ta­ké úz­ce sou­vi­sí do­ba spán­ku, kte­rého je potře­ba dos­ta­tek.

Porce jí­dla volí­me s rozu­mem, aby­chom to by­li schop­ni sníst na jed­no pose­zení. Řiď­me se pra­vid­lem, že vše­ho moc ško­dí.

Poznámka:

Pití vody je velmi důležité a blahodárné.

Jídlo před tréninkem

Lehké jídlo před
tré­nin­kem

Nejsem zastáncem ná­zo­ru, že ža­lu­dek mu­sím mít na­cpa­ný před tré­nin­kem. Ne­jsem ani zas­tán­cem tvr­ze­ní, že tě­lo mu­sí být řá­dně hla­do­vé. My­slím si, že je tře­ba mít před tré­nin­kem za­jiš­tě­nou ener­ge­tic­kou a bíl­ko­vin­nou re­zer­vu. V pra­xi to zna­me­ná jíst mi­ni­mál­ně ho­di­nu před tré­nin­kem.

Pokud už něco mu­sí­me sní­st, mě­lo by to být ry­chle stra­vi­tel­né. Ide­ál­ní před tré­nin­kem je ovo­ce a ze­le­ni­na v ro­zum­ném množ­ství.

Příklad jídel­níčku

snídaněmiska s müsli a jogur­tem
dopolední svačinameloun
obědrýže se zele­ninou a sójo­vými kostkami
odpolední svači­na4ks baná­nů a mrk­vový salát
večeřefilet z ry­by a kuskus­ový sa­lát

Vhodná potrava

Hlavní složkou potravy by měla být strava místní vypěstovaná v místech, kde žijeme. Snažme se jídlo z jiných koutů světa jíst co nejméně a místo toho volit zdejší alternativu. Z tohoto důvodu v seznamu neuvádím suroviny, které zde přirozeně nejsou. Převažovat musí jídla udělaná doma, vyhýbat se musíme průmyslově zpracovaným surovinám i celým jídlům.

Není v mých silách sepsat kompletní seznam vhodných surovin, ale vyjmenuji ty základní. Jako vhodné a dostupné suroviny lze považovat:

 • Houby
  • bedly
  • hřiby
  • lišky
  • poddubáci
  • a všechny jedlé…
 • ovoce
  • borůvky
  • hrušky
  • jablka
  • jahody
  • maliny
 • ořechy
  • vlašské
  • lískové
 • zelenina
  • dýně
  • okurky
  • papriky
  • rajčata
  • saláty