Instalace Retropie

Kategorie: Raspberry PI

Instalační pokyny pro instalaci Retropie z jiného počítače typu Linux/Win.

Požadavky

Pro in­sta­la­ci o­bra­zu dis­ku je po­tře­ba ji­ný po­čí­tač, obraz Retropie a mi­ni­mál­ně 4GB ú­lo­žiš­tě pro Raspberry. Retropie se in­sta­lu­je z před­ins­ta­lo­vaného o­bra­zu ú­lo­žiště. Tento o­bra­z se pak jen „na­klo­nu­je“ do cí­lo­vé­ho ú­lo­žiš­tě pro Rasp­berry PI.

 • Raspberry PI
 • Obraz disku
 • 4 GB úložiště
 • Druhý počítač na instalaci

Linux a předinstalovaný obraz

Pomo­cí Li­nu­xo­vé­ho nás­tro­je dd na­klo­nu­jeme da­ta ze staženého před­ins­ta­lo­va­ného o­bra­zu na no­vé ú­lo­žiš­tě Rasp­berry. Je nutné spustit s právy super­uživatele su a nikoli sudo.

su
dd bs=4M if=retropie.iso of=/dev/sdb conv=fsync

Poznámka:

Pa­ra­me­tr if zna­me­ná zdroj, za­dá­vá se přes­ný ná­zev sou­bo­ru. Of zna­me­ná cíl, za­dá­vá­me ces­tu k za­ří­ze­ní.

Windows a Win­32 Disk Ima­ger

K nainsta­lo­vá­ní z win­dows a ex­trak­ci obra­zu již před­insta­lova­ného Retropie vy­uži­je­me uti­li­tu Win­32 Disk Ima­ger, který odvede „špinavou“ práci za nás, odkaz na jeho stažení najdete nahoře v hlavičce článku.

 1. Vložíme úložiště.
 2. Spustíme Win32DiskImager.
 3. Vybereme úložiště v programu Win32DiskImager.
 4. Zvolíme pokračovat a potvrdíme usnesení o vědomí možné ztráty dat.
 5. Po dokončení připojíme úložiště k Raspberry.

Raspberry Pi Imager

Místo Win32DiskImager lze použít nově i nástroj Raspberry Pi Imager for Windows. Jedostupný pro Windows i Linux. Jestliže nemáme stažený žádný obraz OS, můžeme využít možnosti automatického stažení, pouze si vybereme OS.

 1. Spustíme nástroj Raspberry Pi Imager.
 2. Vybereme OS
 3. Zvolíme SD kartu pro zápis
 4. WRITE
Raspberry Pi Imager
Raspberry Pi Imager

Přihlašovací údaje

Standartní údaje k přihlášení jsem nedohledal, nicméně pokud vyjedu ze systému Emulationstation, můžu pomocí příkazu sudo passwd změnit heslo.

 • Standartně je nastavené anglické rozložení klávesnice, pozor na prohozené y/z.

Nastavení po instalaci

Grafické prostředí a běžné nástroje můžeme nainstalovat dle běžných standartů Raspbianu/Debianu.