Instalace Rasp­bianu

Kategorie: Raspberry PI

Instalační pokyny pro instalaci Raspbianu z jiného počítače typu Linux/Win.

Požadavky

Pro in­sta­la­ci mi­ni­mál­ní­ho o­bra­zu dis­ku je po­tře­ba ji­ný po­čí­tač, obraz Raspbianu a mi­ni­mál­ně 4GB ú­lo­žiš­tě pro Raspberry. Rasp­bian se in­sta­lu­je z před­ins­ta­lo­vaného o­bra­zu ú­lo­žiště. Tento o­bra­z se pak jen „na­klo­nu­je“ do cí­lo­vé­ho ú­lo­žiš­tě pro Rasp­berry PI.

 • Raspberry PI
 • Obraz disku
 • 4 GB úložiště
 • Druhý počítač na instalaci

Linux a předinsta­lovaný obraz

Pomo­cí Li­nu­xo­vé­ho nás­tro­je dd na­klo­nu­jeme da­ta ze staženého před­ins­ta­lo­va­ného o­bra­zu na no­vé ú­lo­žiš­tě Rasp­berry. Je nutné spustit s právy super­uživatele su a nikoli sudo.

su
dd bs=4M if=raspbian.iso of=/dev/sdb conv=fsync

Poznámka:

Pa­ra­me­tr if zna­me­ná zdroj, za­dá­vá se přes­ný ná­zev sou­bo­ru. Of zna­me­ná cíl, za­dá­vá­me ces­tu k za­ří­ze­ní.

Windows a Win­32 Disk Ima­ger

K nainsta­lo­vá­ní z win­dows a ex­trak­ci obra­zu již před­insta­lova­ného Rasp­bianu vy­uži­je­me uti­li­tu Win­32 Disk Ima­ger, který odvede „špinavou“ práci za nás, odkaz na jeho stažení najdete nahoře v hlavičce článku.

 1. Vložíme úložiště.
 2. Spustíme Win32DiskImager.
 3. Vybereme úložiště v programu Win32DiskImager.
 4. Zvolíme pokračovat a potvrdíme usnesení o vědomí možné ztráty dat.
 5. Po dokončení připojíme úložiště k Raspberry.

Raspberry Pi Imager

Místo Win32DiskImager lze použít nově i nástroj Raspberry Pi Imager for Windows. Jedostupný pro Windows i Linux. Jestliže nemáme stažený žádný obraz OS, můžeme využít možnosti automatického stažení, pouze si vybereme OS.

 1. Spustíme nástroj Raspberry Pi Imager.
 2. Vybereme OS
 3. Zvolíme SD kartu pro zápis
 4. WRITE
Potvrzení úspěšného zápisu

Přihlašovací údaje

Uživatelpi
Hesloraspberry
 • Standartně je nastavené anglické rozložení klávesnice, pozor na prohozené y/z.

Nastavení po instalaci

K zádladnímu nastavení slouží nástroj raspi-config, který je nutné spustit s právy superuživatele. Najdeme zde změnu hesla, lokalizaci způsob přihlášení, rozhraní, funkce Raspberry a aktualizaci.

sudo raspi-config

Po prvním spuštění nastavíme:

 • Heslo
 • Lokalizaci
 • Aktualizaci

Server SSH ve výchozím stavu neběží a tak můžeme spustit službu v raspi-config.