Raspberry PI

„Raspberry PI je jednodeskový počítač se zajímavými funkcemi a možnostmi. Je velmi úsporný a má své mouchy.“

Úvodem

Rasp­berry je počí­tač o veli­kos­ti pla­tební kar­ty s ar­chi­tek­turou proce­soru ARM a roz­hra­ním GPIO. Za­ří­ze­ní je napá­jeno na­pě­tím 5V a mini­mál­ním prou­dem 1A. Vyrá­bí se ví­ce mode­lů a řad s roz­díl­ným vyba­ve­ním, aby si kaž­dý na­šel "to pra­vé".

Rasp­berry by­lo vy­ro­beno pro výu­kové úče­ly a poz­ději na­chází i šir­ší vyu­žití. Softwaro­vá vý­ba­va je to­tož­ná s plat­for­mou stol­ních po­čí­tačů. Ja­ko ope­rač­ní sys­tém jsou dos­tup­né jak dis­tri­buce Li­nux, tak sys­tém Win­dows a uži­vate­li nic nechybí.

Konek­tivi­ta se li­ší podle mo­de­lů, zá­klad je GPIO roz­hra­ní a na­pá­je­cí ko­nek­tor. Mo­de­ly 1 a ví­ce ma­jí USB por­ty, HD­Mi výs­tup pro výstup do mo­ni­to­ru, ka­me­ro­vý vstup a LCD výs­tup, USB pro za­po­je­ní klá­ves­ni­ce, my­ši, externího dis­ku a dal­ších pe­ri­fe­rií.

Proč jsem si pořídil Raspberry?

Je tomu už hezkých pár let, kdy jsem si ze zvědavosti pořídil ten nejmenší počítač s operačním systémem Linux. Chtěl jsem experimentovat a pro mladého digitálního kutila nemůže být nic lepšího. Zařízení mělo slibnou paměť 1GB RAM a nabízelo nenáročné řešení stolního počítače s výhledem na programování vstupů, výstupů a modulů.

K Raspberry PI existuje hromada modulů s různými funkcemi jako jsou měření:

K programování GPIO poslouží jazyk Python.

Operační systémy

Na Raspberry provozuji jen Unixové systémy Linux. Rychlost je s odlehčenými programy dostačující pro běžné operace jako surfování, média, programování a i jednoduchá grafika.

Četl jsem také o tom, že je možné bootovat i Windows, ale nemám s tím žádné zkušenosti. Víte jako na to? Kontaktujte mne.

Vzdálené přihlášení pomocí SSH

K Raspberry PI se dá ve výchozím stavu připojit pomocí protokolu SSH, který je spuštěný. Jedná se zejména o operační systémy Linux Raspbian a Retropie. Pokud přistupujete z Windows, oceníte program PuTTY.

Doporučuje se provést zabezpečení a zakazovat přihlášení roota, přesměrovat port a nastavit firewall.

Co programuji?

Programuji v jazyce Python jednoduché aplikace a zlepšováky. Pokud chcete vidět více programů, koukněte se na články.

Problémy a nešvary

Zařízení funguje perfektně, ale má své mouchy. Záleží na účelu provozu.