Instalace Retropie

Instalační pokyny pro instalaci Retropie z jiného počítače typu Linux/Win

retropie.org.uk/
www.raspbian.org

Stáhnout obraz Win32 Disk Imager

Požadavky

Pro in­sta­la­ci o­bra­zu dis­ku je po­tře­ba ji­ný po­čí­tač, obraz Retropie a mi­ni­mál­ně 4GB ú­lo­žiš­tě pro Raspberry. Retropie se in­sta­lu­je z před­ins­ta­lo­vaného o­bra­zu ú­lo­žiště. Tento o­bra­z se pak jen "na­klo­nu­je" do cí­lo­vé­ho ú­lo­žiš­tě pro Rasp­berry PI.

Linux a předinstalovaný obraz

Pomo­cí Li­nu­xo­vé­ho nás­tro­je dd na­klo­nu­jeme da­ta ze staženého před­ins­ta­lo­va­ného o­bra­zu na no­vé ú­lo­žiš­tě Rasp­berry. Je nutné spustit s právy super­uživatele su a nikoli sudo.

su
dd bs=4M if=retropie.iso of=/dev/sdb conv=fsync

Windows a Win­32 Disk Ima­ger

K nainsta­lo­vá­ní z win­dows a ex­trak­ci obra­zu již před­insta­lova­ného Retropie vy­uži­je­me uti­li­tu Win­32 Disk Ima­ger, který odvede "špinavou" práci za nás, odkaz na jeho stažení najdete nahoře v hlavičce článku.

  1. Vložíme úložiště.
  2. Spustíme Win32DiskImager.
  3. Vybereme úložiště v programu Win32DiskImager.
  4. Zvolíme pokračovat a potvrdíme usnesení o vědomí možné ztráty dat.
  5. Po dokončení připojíme úložiště k Raspberry.

Přihlašovací údaje

Standartní údaje k přihlášení jsem nedohledal, nicméně pokud vyjedu ze systému Emulationstation, můžu pomocí příkazu sudo passwd změnit heslo.

Nastavení po instalaci

Grafické prostředí a běžné nástroje můžeme nainstalovat dle běžných standartů Raspbianu/Debianu.