Instalace Rasp­bianu

Instalační pokyny pro instalaci Raspbianu z jiného počítače typu Linux/Win

www.raspbian.org

Verze LITE Win32 Disk Imager

Požadavky

Pro in­sta­la­ci mi­ni­mál­ní­ho o­bra­zu dis­ku je po­tře­ba ji­ný po­čí­tač, obraz Raspbianu a mi­ni­mál­ně 4GB ú­lo­žiš­tě pro Raspberry. Rasp­bian se in­sta­lu­je z před­ins­ta­lo­vaného o­bra­zu ú­lo­žiště. Tento o­bra­z se pak jen "na­klo­nu­je" do cí­lo­vé­ho ú­lo­žiš­tě pro Rasp­berry PI.

Linux a předinsta­lovaný obraz

Pomo­cí Li­nu­xo­vé­ho nás­tro­je dd na­klo­nu­jeme da­ta ze staženého před­ins­ta­lo­va­ného o­bra­zu na no­vé ú­lo­žiš­tě Rasp­berry. Je nutné spustit s právy super­uživatele su a nikoli sudo.

su
dd bs=4M if=raspbian.iso of=/dev/sdb conv=fsync

Windows a Win­32 Disk Ima­ger

K nainsta­lo­vá­ní z win­dows a ex­trak­ci obra­zu již před­insta­lova­ného Rasp­bianu vy­uži­je­me uti­li­tu Win­32 Disk Ima­ger, který odvede "špinavou" práci za nás, odkaz na jeho stažení najdete nahoře v hlavičce článku.

  1. Vložíme úložiště.
  2. Spustíme Win32DiskImager.
  3. Vybereme úložiště v programu Win32DiskImager.
  4. Zvolíme pokračovat a potvrdíme usnesení o vědomí možné ztráty dat.
  5. Po dokončení připojíme úložiště k Raspberry.

Přihlašovací údaje

Uživatelpi
Hesloraspberry

Nastavení po instalaci

K zádladnímu nastavení slouží nástroj raspi-config, který je nutné spustit s právy superuživatele. Najdeme zde změnu hesla, lokalizaci způsob přihlášení, rozhraní, funkce Raspberry a aktualizaci.

sudo raspi-config

Po prvním spuštění nastavíme: